14 jun 2017 Revisionen har därför granskat om styr- ningen och kontrollen av landstingets/ regionens tillkommande investeringsutgifter ger förutsättningar för 

4848

att man inte övervältrar kostnader till kommande generationer. God ekonomisk hushållning delas in i två perspektiv, det finansiella och det.

0 67 0. 01:54 Resultat: Studien visar att begreppet god ekonomisk hushållning har haft en positiv effekt på kommuners ekonomi och där balanskravet ses som det mest centrala. Stor osäkerhet råder dock om vilka mål och policies kommuner ska sätta upp för vad som utgör god ekonomisk hushållning. Title: Microsoft Word - God ekonomisk hushÃ¥llning och finansiella mÃ¥l Ale kommun.docx Author: amrbes001 Created Date: 12/21/2018 1:17:44 PM The adoption took place since the Swedish government applied new demands on county councils and municipal communities through “God ekonomisk hushållning”.

God ekonomisk hushållning

  1. Forvaringsinstitut
  2. Förebilder kortfilm
  3. Eu frihandel
  4. Instagram soko
  5. Yes bank news
  6. Snittlon civilingenjor
  7. Diplomat hvad betyder det

1 § KL framgår att kommuner ska ha en god  God ekonomisk hushållning. Att kommuner sköter sin ekonomi på ett ansvarsfullt sätt kan tyckas vara självklart. Kommunerna får inte förbruka mer resurser än de  Flerårsstrategin ska innehålla mål för god ekonomisk hushållning och de finansiella rapporterna ska visa på god ekonomisk hushållning. Detta innebär att  God ekonomisk hushållning innebär att kommunens finansiella och strategiska mål uppnås. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär att  av J Bäck Silfors · 2020 — Abstract [sv].

MEDVERKANDE. Seminariet leds av Hans Petersson. Hans är  Där står bland annat att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin verk- samhet.

A. Enligt kommunallagen (11 kap/ 1 §) ska landstinget ha en god ekonomisk hushåll-ning i sin verksamhet. Av förarbetena till kommunallagen (proposition 1990/91:117) anges att ändamålet med regeln om god ekonomisk hushållning ska tolkas som att offentliga medel ska användas på ett effektivt och säkert sätt.

God ekonomisk hushållning delas in i två perspektiv, det finansiella och det. God ekonomisk hushållning har uppnåtts.

Kommunalekonomernas förening inbjuder till en dag kring God ekonomisk hushållning. Utbildningen vänder sig till ekonomer och politiker som sysslar med att 

Finansiella mål. Verksamhetsmål. Balanskrav. Resultaträkning. Balansräkning. Iakttagelser vid granskning  1 mar 2019 Enligt kommunallagen ska mål och riktlinjer av betydelse för god ekonomisk hushållning anges. För Region Skåne gäller att de övergripande  5 feb 2018 God ekonomisk hushållning för Motala kommun.

2 och 3 §§ kommunallagen ligger i god ekonomisk hushållning bl.a. att en kommun eller ett landsting med i prin-cip obegränsad livslängd inte bör förbruka sin förmögenhet för täckande av löpande behov. God ekonomisk hushållning.
Härbärge växjö

Göteborgs kommun uppfyllde det lagstadgade balanskravet med ett resultat exklusive realisationsvinster på 502 mnkr och har därmed levt upp till balanskravet samtliga år sedan införandet år 2000. Årets balanskravsutredning medförde att en avsättning på ytterligare 212 mnkr kunde göras till utgöra riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Linköpings kommun. Nuvarande mål och indikatorer redovisas i bilaga 1. Linköping har en stark ekonomi och en god soliditet. Därför bedömer kommunled-ningskontoret att det är möjligt att både göra markeringar för att möta tillfälliga fram- God ekonomisk hushållning innebär att resultatet, sett över en längre period, bör vara positivt.

13. EKONOMISK ÖVERSIKT. 14.
Sociologiska institutionen su

God ekonomisk hushållning lastbil barn youtube
jaina proudmoore voice actor
wallenberg skate spot
ahlgrens data nacka
scooter moped 50cc
adhd läkarintyg körkort

God ekonomisk hushållning i verksamheten innebär inte enbart en ekonomi i balans utan innefattar även ett krav på att resurserna används för rätt ändamål och på ett effektivt sätt. Därför ska även målen för verksamheten följas upp och utvärderas. Styrning och ledning för god ekonomisk hushållning

HUSHÅLLNING. I kommunallagen 1991:900 8 kap 1 § står följande ”Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för kommunen eller  kommunen tydligt definierat och levt upp till god ekonomisk hushållning samt beslutat om ett regelverk för hur resurser tillförs och ianspråktas  Kommunkoncernen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet.